Η εταιρεία uprice μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της με το URL www.uprice.gr, αναλαμβάνει την υποχρέωση να διαφυλάττει και να προστατεύει τα προσωπικά σας δεδομένα.

Η δήλωση απορρήτου και προστασίας προσωπικών δεδομένων που ακολουθεί συμπεριλαμβάνει το είδος των πληροφοριών που συλλέγουμε κατά την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα www.uprice.gr και περιγράφει τον τρόπο που αυτές χρησιμοποιούνται. Η πολιτική μας είναι να διατηρούμε απόρρητα τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε από τους εγγεγραμμένους χρήστες (πελάτες), όπως ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, Α.Φ.Μ, τηλέφωνο, περιεχόμενα παραγγελιών και τοποθεσίες αποστολής των παραγγελιών από την ιστοσελίδα μας και να τα χρησιμοποιούμε αποκλειστικά για λόγους που αφορούν τις εμπορικές συναλλαγές με την εταιρεία μας. Δεν μοιραζόμαστε τα προσωπικά στοιχεία των πελατών με κανέναν τρίτο χωρίς την έγγραφη ή προφορική συγκατάθεση του πελάτη. Τα προσωπικά στοιχεία των πελατών δύναται να κοινοποιηθούν, χωρίς την έγκριση του πελάτη, μόνο κατ’αίτηση εισαγγελικής ή φορολογικής αρχής. Τα στοιχεία αυτά δύνανται να κοινοποιηθούν στις ως άνω αναφερόμενες αρμόδιες αρχές κατόπιν νομίμου αιτήματός και σύμφωνα με τις κάθε φορά ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις. Ο πελάτης έχει, μέσα στα πλαίσια της νομοθεσίας περί απορρήτου των τηλεπικοινωνιών, τα δικαιώματα ενημέρωσης και αντίρρησης που προβλέπουν τα άρθρα 11 έως 13 του ν. 2472/1997.

Χρήση στοιχείων
Οι προσωπικές πληροφορίες και τα δεδομένα των παραγγελιών που συλλέγονται χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για την παροχή των αιτούμενων υπηρεσιών όπως παράδοση προϊόντων, ενημέρωση εκτέλεσης παραγγελίας, ενημέρωση για νέα προϊόντα/προσφορές κ.τ.λ. Λειτουργούμε συμμορφώμενοι με την εθνική και κοινοτική νομοθεσία και ιδίως με τον Κανονισμό 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, γι’αυτό και δεν θα μπορούσαμε να μην θεσπίσουμε την ανάλογη πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων (εφεξής η «Πολιτική Δεδομένων» ή «ΠΠΠΔ»), προκειμένου να ενημερωθείτε για την πολιτική της εταιρείας μας αναφορικά με τα προσωπικά σας δεδομένα, τα οποία οι πελάτες οικειοθελώς μας γνωστοποιούν.